Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Հաճի-Սաֆէր
Publisher (standardized): տպ. Չարխափան Ս. Աստվածածնի վանքի
Publisher (as it is on book): Ի վանս Չարխափան Ս. Աստուածածնի
Place (standardized): Արմաշ
Place (as it is on book): Յարմաշ
Year of Publication: 1876
Notes: Վէպ: Թարգմանեալ ի գաղղիական լեզուէ, ի վանահայրութեան Տ. Տ. Խորէն սրբազան արքեպիսկոպոսի: Հեղինակի և թարգմանչի տվյալները նշված չեն: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Տպակից է՝ Մարքիզուհին (1883); Վրէժ (1871); Նետահար աղաւնի (1889) գրքերին:
Շարվ.` 16x10 սմ։
291 էջ։
File size: 63,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia