Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Համարատուութիւն Ազգային կեդրոնական վարչութեան քաղաքական ժողովոյ 1874-75 եւ 1875-76 ամաց առ Ազգային ժողովն
Publisher (standardized): տպագր. Սիմոն Միքայելյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ս. Միքայէլեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1876
Notes: Շապիկը՝ գծափակ, վրան՝ Պաշտօնական հրատարակութիւնք Ազգային պատրիարքարանի: Շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Շարվ.՝ 21x16 սմ։
50 երկսյուն, 2 չհ. ներդիր էջ։
File size: 19,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia