Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ձայն Սեբաստացւոյ կամ քանի մը նամակներ ուղղեալ առ Մանզումէ եւ առ Մասիս Սեբաստացւոց առաջնորդական խնդրոյ մասին
Publisher (standardized): տպ. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1869
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ: Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է հարցականով:
Շարվ. 18x10 սմ։
37 էջ։
File size: 14.2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia