Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Շանշեան, Պետրոս
Title: Համառօտութիւն քրիստոնէական ուսման Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Առաքելական Աթոռոյ Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1873
Notes: Բ տպագրութիւն:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Տպակից է՝ Ուսումն պարտուց (1874) գրքին:
Շարվ. 12x7 սմ։
192, 3 չհ. էջ:
File size: 27,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-1571
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia