Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մսերեան, Մսեր
Title: Հրահանգ քրիստոնէական հաւատոյ ըստ ուղղափառ դաւանութեան եկեղեցւոյ Հայաստանեայց
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսքուա
Year of Publication: 1861
Notes: Երկրորդ տիպ:
Աշխատասիրութեամբ Մսերայ Մագիստրոսի կրօնուսոյց վարժապետի Լազարեան ճեմարանի:
Շարվ. 12x8 սմ։
212 էջ։
File size: 26,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia