Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մատթէոս Կաթողիկոս
Title: Հանդիսարան ուղղափառութեան հայոց եկեղեցւոյ
Publisher (standardized): տպ. Ներսիսյան դպրոցի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ներսիսեան հոգեւոր դպրոցի հայոց ընծայեցելոյ յազնուական Գէորգայ Արծրունւոյ
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Ի Տփխիս
Year of Publication: 1860
Notes: Յօրինեաց Տէր Մատթէոս արքեպիսկոպոս նախկին պատրիարք Կ. Պօլսոյ եւ այժմ կաթուղիկոս ամենայն հայոց եւ ասպետ որոյ հրամանաւ տպագրեցաւ երկրորդ անգամ: Յառաջնորդութեան թեմին հայոց Վրաստանի եւ Իմէրէթի բարձր սրբազան Սարգիս արքեպիսկոպոսի եւ ասպետի:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 12x7 սմ։
4 չհ. 439 էջ։
File size: 85,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia