Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Փիրղալէմեան, Ղեւոնդ
Title: Ճանապարհորդութիւն ի մայր աթոռն Արարատեան եւ անտի ի Կ. Պօլիս
Publisher (standardized): տպ. Գևորգ Զարդարյանի
Publisher (as it is on book): Գործարան Զարդարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ:
Տպակից է` Խառն նամակներ ուղեւորութեան (1886); Հատուածք պատմութեան Հայաստանի (1874) գրքերին:
Շարվ. 14,5x8 սմ։
Դ, 151 էջ։
File size: 28,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia