Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Հրահանգ յարաբերութեան առաջնորդաց եւ գաւառական վարչութեանց ընդ տեղական կառավարութեան
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յ. Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Վաւերացեալ ի կրօնական եւ քաղաքական խառն ժողովոյ կեդրոնական վարչութեան: Շապիկը զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Շարվ.` 16x10 սմ։
9 էջ։
File size: 2,90 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia