Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Հռովմայի պապը Հայոց ազգին հետ ինչ բան ունի
Publisher (standardized): տպ. Ա. Պ. Չըրչիլի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ա. Պ. Չըրչիլի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1853
Notes: Գրքի բացակա 3-14, 19-22, 27-30 էջերը լրացվել են ԳԱԱ Հիմնարար Գիտական գրադարանի օրինակից:
Շարվ. 14x8 սմ։
36 էջ։
File size: 7,25 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia