Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գալֆայեան, Աբրոսիոս (Նար-Պէյ)
Title: Հայկական գեղագրութիւն
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Ի Փարիզ
Year of Publication: 1855
Notes: Յօրինեալ Ի. Հ. Ամբրոսեայ Գալֆայեան ի Մխիթարեան Ուխտէ:
Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ. 23x8,5 սմ:
30 չհ. գծափակ էջ:
File size: 1,64 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia