Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Նամալեան, Ա.
Title: Հարեւաններ
Publisher (standardized): տպ. Մարկիանոս Դ. Ռոտինյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մ. Դ. Ռօտինեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1890
Notes: (Կեանքի գծեր: Արտատպուած «Մուրճ» ամսագրից): Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 14x9 սմ։
21 էջ։
File size: 5,90 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia