Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ձայնագրեալ մանկական երգարան
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյն Կաթուղիկէ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Ի Վաղարշապատ
Year of Publication: 1880
Notes: Երգեր եւ պար-երգեր ի հրահանգ եւ ի պէտս հոգեւոր դպրոցաց Հայոց: Խմբագրեց Եզնիկ քահանայ Երզնկեանց:
Ա. Ղազիկյանը խմբագիր Երզնկյանին նշել է հեղինակ:
Շարվ. 15x9 սմ։
Դ, 56 էջ:
File size: 16,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia