Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Փափազեան, Ստեփան
Title: Համառօտ պատասխան ի Զմիւռնիա տպուած Եղծ անուն տետրակին մէջ պարունակուած ստութիւններուն դէմ
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1859
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է գրքի շապկից: Հեղինակը վերցված է գրքի վերջին էջից:
Շարվ. 13,5x8 սմ։
23 էջ։
File size: 5,04 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia