Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Համազգային օրացոյց 1864 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ տօմարիս մերոյ ՌՅԺԳ
Publisher (standardized): Արսեն Հարություն Թահմիզճյան (Էմիլեր խան)
Publisher (as it is on book): Տպագր. եւ հեղին. Արսենի Յ. Թահմիսճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1863
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Մատթէոսի Կաթուղիկոսի: Ի Տեղապահ Պատրիարգութեան Կոստանդնուպօլսոյ Տ. Ստեփաննոսի արքեպիսկոպոսի: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվ.` 9x5 սմ։
52 չհ. գծափակ էջ, 1 թ. նկ.։
File size: 4,30 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia