Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ալթունեան, Կարապետ
Title: Համառօտ հետազօտութիւն գօլերայ ախտի
Publisher (standardized): տպ. (գործարան) Գևորգ Զարդարյանի
Publisher (as it is on book): Ի գործարանի Զարդարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ.-Պօլիս
Year of Publication: 1870
Notes: Յօրինեալ ի Կարապետ էֆէնտիէ Ալթունեան Ակնեցի: Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1871:
Շարվ. 14x9 սմ։
9 էջ։
File size: 4.21 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia