Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Չերքէզեան, Յովսէփ
Title: Հայոց պատմութիւն
Publisher (standardized): տպ. Խալիպյան ուսումնարանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Խալիպեան Ուսումնարանի Ազգիս Հայոց
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Ի Թէոդոսիս
Year of Publication: 1865
Notes: Համառօտած մեր ազգի մանուկներին դասատուութեան համար: Աշխատասիրեց Յովսէփ Չերքէզեանց: Տպագրեալ արդեամբք Աղա Յովհաննու Ստեփաննոսեան Յովնանեանց:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 17x10 սմ։
ԺԳ, 272 էջ։
File size: 62,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia