Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէր-Սարգսեանց Երեմիա
Title: Հայրենասիրութիւն հայոց
Publisher (standardized): տպագր. Գևորգ Զարդարյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Զարդարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1872
Notes: Խօսք Երեմիա վարդապետի վանեցւոյ Տէր Սարգսեանց եպիսկոպոսի Ծոփաց աշխարհին: Ի հայրապետութեան Տ. Գէորգայ Դ. սրբազնագոյն կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց, Ի պատրիարգութեան Երուսաղէմի Տ. Եսայեայ արք-եպիսկոպոսի, Ի պատրիարքութեան Բիւզանդիոնի Խրիմեան Մկրտիչ արք-եպիսկոպոսի: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ.` 14,5x9 սմ։
ԺԱ, 555 էջ։
File size: 190 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-2099
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia