Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մխիթար Սեբաստացի
Title: Համառօտութիւն հնոյ տօմարին Հռոմայեցւոց, որով հասարակաբար վարի ազգս Հայոց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Year of Publication: 1856
Notes: Շարակարգեալ դիւրին ոճիւ յամի տեառն 1733 և ՛ի թուականութենէս հայոց ռճձբ. ի Մխիթարայ վարդապետէ Սեբաստացւոյ աբբայ հայր կոչեցելոյ: Մխիթար Սեբաստացու «Տօմար կարճառօտ» վերնագրով գիրքը առաջին անգամ տպագրվել է 1733 թ. Վենետիկում: Հետագայում այն տպագրվել է մի շարք սաղմոսարաններին կից՝ նույն տիտղոսաթերթով «Համառօտութիւն հնոյ տօմարին Հռոմայեցւոց...» վերնագրով: Տպագրության վայրի, տպարանի և տարեթվի տվյալները վերցված են տպակից Սաղմոսարանի տիտղոսաթերթից:
Թվայնացված օրինակը տպակից է` Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1856) գրքին։
Շարվ.` 11,5x6,5 սմ։
40 էջ, աղյս.։
File size: 5,66 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia