Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մատթէոս Կաթողիկոս
Title: Հերքումն զրախնդիր վայրաբանութեանց ոմանց մերազնեայ տկարամիտ անձանց
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Լազարեան ճեմարանի Արեւելեան լեզուաց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկուա
Year of Publication: 1861
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 18x11 սմ։
80 էջ։
File size: 9,37 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia