Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Եազըճեան, Ստեփանոս
Title: Համառօտ աշխարհագրութիւն
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Մխիթարեանց տպարանը
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1860
Notes: Դպրատան տղոց համար: Շարադրեց Հ. Ստեփանոս Վ. Եազըճեան Մխիթարեանց: Երրորդ տպագրութիւն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 11x6,5 սմ։
328 էջ, 6 չհ. թ. քարտեզ:
File size: 22,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia