Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Վիրգիլիոս Պոբլիոս
Title: Հովուականք
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1870
Notes: Տիտղոսաթերթին՝ Պ. Վիրգիլեայ Մարոնի Հովուականք: Թարգմանեալ Տն. Եդուարդայ Հիւրմիւզ. Շիրակայ արքեպիսկոպոսի: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 8x4,5 սմ։
143 էջ։
File size: 21,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Սերեբ-463
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia