Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երեմիա Քահանայ
Title: Հետազօտութիւն տոմարական վրիպակաց
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1864
Notes: Ի Տէր Երեմիա Քահանայէ Խասգիւղի:
Շապիկը՝ զարդափակ: Շապիկի և տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 12x8 սմ։
31 էջ, 1 թ. նկ.:
File size: 4,54 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 78186-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia