Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Կակոսյան, Մանուկ
Title: Ճանապարհ երկնից կամ պատկերազարդ քրիստոնէական
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տերոյենց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յ. Տէրոյենց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1865
Notes: Ուսումն քրիստոնէական հաւատոյ եւ սրբազան պատմութեան աւետարանի հանդերձ վկայութեամբ Սուրբ Գրոց: Արարեալ ի Մ. Մանուկ վարժապետէ Կակոսեան Կիւրիւնցի:
Ի կաթուղիկոսութեան Սրբոյն Էջմիածնի Տ. Տ. Մատթէոս Ա. Կաթուղիկոսի: Ի պատրիարգութեան Սրբոյն Երուսաղէմի Տ. Տ. Եսայի Գ. Սրբազան Արքեպիսկոպոսի: Ի պատրիարգութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Տ. Պօղոսի Բ. Սրբազան Արքեպիսկոպոսի:
Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է 320` հարցականով: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 13x8 սմ։
է, 5 չհ., 304 էջ, նկ.։
File size: 84,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia