Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Հանդէս տօնախմբութեան անուան վեհափառ հայրապետի ամենայն հայոց Տ. Տ. Գէորգայ Դ. եւ երկրորդ տարեդարձի բացման ճեմարանի Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյ Կաթուղիկէ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Ի Վաղարշապատ
Year of Publication: 1876
Notes: Քրիստոսի և հայկական թվերը չեն համապատասխանում:
Շարվ. 7x10 սմ։
55 էջ։
File size: 7,05 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia