Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէր-Աբրահամեան, Յովհաննէս
Title: Համառօտ պատմութիւն Հայոց
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տեր-Աբրահամյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Յովհաննու Տէր-Աբրահամեան
Place (standardized): Ռոստով
Place (as it is on book): Ռոստով (Դօնի վերայ)
Year of Publication: 1874
Notes: Դպրատանց տղոց համար: Շարագրեց Յովհ. Տէր-Աբրահամեան: Բ տպագրութիւն: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան զարդանախշ:
Շարվ.` 13x9 սմ։
163 էջ։
File size: 22,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Սերեբ-350
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia