Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գարագաշեան, Անտոն
Title: Հատընտիր քաղուածք ի Սուրբ Գրոց, յԵզնկայ, յԱգաթանգեղեայ, ի Բուզանդայ, յՈսկեբերանէ, ի Սեբերիանոսէ, ի Քրոնիկոնէն Եւսեբեայ, ի վեցօրէից Բարսղի, յերկուց Կիւրղից, ի Զգօնէ և յԵփրեմայ
Publisher (standardized): տպագր. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գավաֆեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1876
Notes: Երկրորդ տպագրութիւն: Մատենադարան նախնեաց: Նույն թվականին գրքի երկրորդ տպագրությունը լույս է տեսել երկու անգամ, մեկը` 300, մյուսը` 372 էջով: Շապիկը զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Շարվ. 14x9 սմ։
Դ, 300 էջ։
File size: 90,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-408
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia