Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Քօսեան, Յակոբ
Title: Հայք ի Զմիւռնիա եւ ի շրջակայս: Հտ. Բ
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիեննա
Year of Publication: 1899
Notes: Զմիւռնիոյ վիճակին գլխաւոր քաղաքներն եւ Հայք: Հետազօտութիւն արձանագրութեանց եւ յիշատակարանաց: 16 պատկերով: (Ազգային մատենադարան ԼԲ): Տիտղթ. վրա զարդ: Գիրքն ունի Ա և Բ տիտղթ., որոնք կրկնվում են:
Շարվ. 13,5x7 սմ։
Ժ, 166 էջ։
File size: 20,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia