Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէքարդ
Title: Ճառ ոճոյ եւ բնազանցական խորհրդածութիւնք
Publisher (standardized): տպագր. Չարխափան Ս. Աստվածածնի վանքի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն ի վանս Չ. Ս. Աստուածածնի
Place (standardized): Արմաշ
Place (as it is on book): Յարմաշ
Year of Publication: 1877
Notes: Թարգմանեաց՝ Առաքել Ա. Շարապխանեան, նախկին աշակերտ Ս. Ղեւոնդեանց գիշերօթեայ վարժարանին յԱրմաշ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Շարվ. 14x8 սմ։
Ը, 271 էջ։
File size: 47,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-494
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia