Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գրիգորեան, Տիգրան
Title: Հիքեայաթը միւնթէխապէ եախօտ
Publisher (standardized): տպ. Նշան Պերպերյանի
Publisher (as it is on book): Նշան Պէրպէրեան մաթպաասընտա թապ օլունմուշ տըր
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլ
Year of Publication: 1890
Notes: Թօհաֆ Էյլէնճէլի: Հազըր ճէվապ: Նասիհաթ վէ էտէպիյաթէ տայըր կըսսէտէն Հիսսէ վէ տարպը մէսէլ: Սահիպ վէ նաշիրի Տիգրան Գրիգորեան: Հայատառ թուրքերեն:
Տպակից է` Հազար եւ զբօսուցիչ մանրավէպք: Հտ. Ա (1889); Հազար եւ զբօսուցիչ մանրավէպք: Հտ. Բ (1890) գրքերին:
Շարվ. 13x10 սմ։
96 էջ։
File size: 18,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 28673-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia