Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Կէօթէ
Title: Հերման եւ Դորոթէա
Publisher (standardized): տպագր. Գևորգ Զարդարյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Զարդարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1883
Notes: Վէպ յինն երգս:
Թարգմանեց՝ Ռ. Յ. Պէրպէրեան:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Տպակից է՝ Փելիքս եւ Պաւլինէ կամ Ժուրայ լեռան տակի գերեզմանը (1859); Աբբա Քօնսթանթէն (1885); Փոքրիկ տղու մը յուշավէպը (1883) գրքերին:
Շարվ. 13x8 սմ։
ԺԶ, 162 էջ, նկ.:
File size: 20,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia