Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հափքինս, Մարկոս
Title: Ճառք ի վերայ ապացոյցի քրիստոնէութեան
Publisher (standardized): տպ. Հարություն Մինասյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յարութիւն Մինասեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1863
Notes: Որ յօրինած է աստուածաբանութեան վարժապետ Մարկոս Հափքինս: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ. 13x7 սմ։
462 էջ։
File size: 57,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia