Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Հատընտիր թարգմանութիւնք յօտարազգի քերթողաց
Publisher (standardized): տպ. Գարեգին Պաղտատլյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Գ. Պաղտատլեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1886
Notes: Կազմեց և թարգմանեց Կարապետ Գարագաշ: Բնագիրը՝ հայերեն և ֆրանսերեն: Տիտղոսաթերթը զարդափակ, վրան՝ զարդանկար:
Տպակից է՝ Աբու Լալա Մահարի (1911); Վիշտք իմ ի Փարիզ յերեսաց Ոստանիկի Տէր-Մարգարեանց (1874); Կեանքի երգը (1898); Քանի մի թարգմանութիւնք ի գաղղիականէ (1879); Նոր քերթուածներ (1878); Գեթսեմանին կամ մահ Ժիւլիայ (1912); Ծաղկաքաղ յօտարազգի քերթողաց (1880); Վառվառիա (1891) գրքերին:
Շարվ.` 15,5x9 սմ։
27 գծափակ էջ։
File size: 8,50 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia