Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Հէր Քրիսթիյան Քրիստոս իչիւն իշ կէօրմէլի տիր
Publisher (standardized): տպ. Գարեգին Պաղտատլյանի
Publisher (as it is on book): Մաթպաա՛ի Գ. Պաղտատլեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլ
Year of Publication: 1884
Notes: Ամեն մի քրիստոնյա պարտ է աշխատել հանուն Քրիստոսի: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն:
Շարվ.` 12,5x6,5 սմ։
23 էջ։
File size: 7,01 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia, 522-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia