Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հ[էքիմեան] Ս[իմոն]
Title: Համառօտ նկարագիր հռոմէական ուղղափառ և կաթողիկէ Սուրբ եկեղեցւոյ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1864
Notes: Շարադրեց Ս. Վ. Հ.: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 17x9 սմ։
35 էջ։
File size: 9,75 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Սերեբ-771
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia