Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մալխասեանց, Ստեփան
Title: Համառօտ պատմութիւն Ներսիսեան հոգեւոր դպրոցի եօթանասուն եւ հինգամեայ գոյութեան (1824-1899)
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մարտիրոսյանցի (Կ. Մարտիրոսյանց)
Publisher (as it is on book): Կ. Մարտիրոսեանց տպարան
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1900
Notes: Հրատարակութիւն Ներսիսեան դպրոցի:
Շարվ. 13,5x8,5 սմ։
Բ, 214 էջ, 1 չհ. նկ.:
File size: 30,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia