Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Վիլլե, Ա.
Title: Համառօտ պատմութիւն ֆիզիքական աշխարհագրութեան: Ա գրքոյկ
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Համբարձումայ Էնֆիաճեանց եւ ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1872
Notes: Ա գրքոյկ: Թարգմանութիւն օրիորդ Գայեանէի Յովհաննիսեան: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Շարվ. 12x7,5 սմ։
82 էջ։
File size: 54.8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-1970
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia