Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Վիլհելմ Միխայել Նեբել
Title: Հենրիկոս կամ անառակ տղայ
Publisher (standardized): տպ. Արսեն Հարություն Թահմիզճյանի (Էմիլեր խան)
Publisher (as it is on book): Տպեալ Յէմիրլէր խանն
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1854
Notes: Թարգմ. ի գաղղիականէ Գաբրիէլ Ադամեան Գրասէրեանց:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 12x7 սմ։
144 էջ:
File size: 13,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia