Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ճրագ հոգւոյ
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Պոյաճյանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ա. Յ. Պօյաճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1874
Notes: Չորրորդ տպագրութիւն : Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարվել է շապիկից: Շապիկը զարդափակ, վրան գրություն` «Ես լոյս եկայ աշխարհ, որ ամէն ո՛վ որ ինծի հաւատայ, խաւարի մէջ չմնայ» Յովհ. ԺԲ. 46: Ն. 599:
Շարվ. 12x7 սմ։
35 էջ։
File size: 5,57 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia