Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ներսէս Աշտարակեցի
Title: Համառօտութիւն անցից քրիստոսակերտ Մայր Աթոռոյ հայոց Սրբոյ Էջմիածնի
Publisher (standardized): տպ. Ներսիսյան դպրոցի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ներսիսեան հոգեւոր դպրոցի հայոց ընծայելոյ յազնուական Գէորգայ Արծրունւոյ
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Ի Տփխիս
Year of Publication: 1853
Notes: Շարվ. 17 X 9 սմ։
80 էջ:
File size: 19.3 MB
Year and Place of Digitization: 2012, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library