Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Կիւմիւշեան, Խ. Յ.
Title: Համառօտ տոմարագիտութիւն
Publisher (standardized): տպ. Արևելյան համազգային
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Արեւելեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1856
Notes: Շարադրեալ աշխատասիրութեամբ Խ. Յ. Կիւմիւշեան:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Տպակից է՝ Տոմարակալութիւն գործնական (1875) գրքին:
Թվայնացված օրինակում բացակա է 111-րդ էջը:
Գ. Զարբհանալյանը և Թեոդիկը տպարանը նշել են Հովհաննես Մյուհենտիսյան:
Շարվ. 22x16 սմ։
աղյուսակ, 146, 2 չհ. էջ:
File size: 30,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia