Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Վակներ Մորից
Title: Ճանապարհորդութիւն ի Հայաստան: Մաս Ա
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան (Պաշտպան Ս. Աստվածածնի)
Publisher (as it is on book): տպ. Մխիթարեան Ուխտէն Պաշտպան Ս. Աստվածածնի Վանքը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1851
Notes: 220 էջ: Շարվ. 13,5 X 7,5 սմ։
File size: 21.7 MB
Year and Place of Digitization: 2012, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library