Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Միրզայեան Յովհան Վանանդեցի
Title: Ճառ ներբողական ի Սուրբ խաչն Քրիստոսի եւ պատմագրական առասացութիւն ի Սուրբ Նշանն Վարագայ
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): ի տպարանի Արևելեան լեզուաց Ճեմարանի Տեարց Լազարեանց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): ի Մոսկուա
Year of Publication: 1853
Notes: Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1852:
Շարվ. 11x6,5 սմ։
119 էջ։
File size: 6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia