Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Հրահանգ շերամաբանութեան կամ շերամ սնուցանելու կերպը
Publisher (standardized): տպագր. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գաֆաֆեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ասիթանէ
Year of Publication: 1871
Notes: Իբէք Պէօճէյի Թէրպիյէսինէ տայիր թալիմաթ: Բնագիրը հայերեն և թուրքերեն: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 13x9 սմ։
28 էջ։
File size: 5,06 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia