Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թոռնեան Թադէոս
Title: Հատընտիր ընթերցուածք ի մատենագրութեանց նախնեաց հանդերձ ծանօթութեամբք ի պէտս յառաջադէմ աշակերտաց
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիեննա
Year of Publication: 1891
Notes: Բ. տպագր. իւիք իւիք փոփոխմամբք
Շարվ. 16x9սմ։
186 էջ։
File size: 36.2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2017, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library