Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պատկանեան, Գաբրիել
Title: Հռիփսիմէ կամ փրկութիւն Հայաստանի
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տեր-Աբրահամյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յովհաննու Տէր-Աբրահամեան
Place (standardized): Ռոստով
Place (as it is on book): Ռոստով (Դօնի վերայ)
Year of Publication: 1875
Notes: Պատմական բանաստեղծութիւն: Անցք 301 թուականի ծննդեան Քրիստոսի: Գրեաց ծերունին Գաբրիէլ Պատկանեան: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ նկար: Շապիկին տպագրության թվականը` 1876:
Շարվ.` 17x11 սմ։
170 գծափակ, 1 չհ. էջ, նկ.։
File size: 47 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-1669
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia