Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թօփալեան Հռիփսիմէ Գ.
Title: Հիքեայէյի Ռօպէնսօն
Publisher (standardized): տպ. Հայաստանեայց
Publisher (as it is on book): Մաթպաա Հայաստանեայց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Սթամպօլ
Year of Publication: 1879
Notes: Գրքի մատենագիտական նկարագրությունը չի ներառվել Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքի մեջ: Բնագիրը՝ հայատառ թուքերեն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ.` 14,5x7 սմ։
Ը, 318 էջ։
File size: 203 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia