Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Եագութճեան, Վրթանէս
Title: Հրահանգք վարդապետութեան կրօնի
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Պաշտպան Ս. Աստուածածնի վանքը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1853
Notes: Աշխատասիրութիւն Հ. Վրթանէս Վ. Եագութճեան Մխիթ. ուխտէն: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 15x7,5 սմ։
6, 428, 4 չհ. էջ։
File size: 71 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լազ-888
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia