Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մսերեան, Մսեր
Title: Յիշատակարան կենաց եւ գործոց մեծանուն պայազատաց Լազարեան տոհմի
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Արևելեան լեզուաց Ճեմարանի Տեարց Լազարեանց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): ի Մոսկուա
Year of Publication: 1856
Notes: Շարագրեալ ի Մսերայ Մագիստրոսէ եւ ասպետէ Գրիգորեան Մսերեանց: Գիրքը բաղկացած է երեք մասից՝ յուրաքանչյուրն առանձին էջակալությամբ:
Շարվ. 19x12 սմ։
10 չհ., 60, ԺԴ, 109, 159 էջ։
File size: 73,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, 1169-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia