Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Նոր այբբենարան
Publisher (standardized): տպ. Կայսերական համալսարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Կայսերական համալսարանին Մոսքուայ
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսքուա
Year of Publication: 1863
Notes: Армяно-русская азбука. Հայերէն եւ ռուսերէն: Խմբագրեալ ի Զարմայրայ Մսերեան Մսերեանց: Երկրորդ տիպ: Բնագիրը հայերեն և ռուսերեն:
Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկի և տիտղասաթերթի վրա՝ զարդանկար:
Շարվ. 11x8 սմ։
96 էջ, նկ.։
File size: 13,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia