Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Նամակներ փոքր Հէնրիի վրայ իր մօրաքոյրից
Publisher (standardized): տպ. Ներսիսյան դպրոցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ներսիսեան Հոգևոր Դպրոցի Հայոց ընծայելոյ յԱզնուական Գէորգայ Արծրունւոյ
Place (standardized): Թիֆլիս (Տփխիս)
Place (as it is on book): Ի Տփխիս
Year of Publication: 1861
Notes: Պարգեւ երեխանց: Թարգմանեց անգղիէրենից Յովհաննէս Ախվէրդեան:Գրքում բացակայում են 11, 12, 13, 14 էջերը:
Շարվ. 12x8 սմ։
39 էջ։
File size: 5,42 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-1494
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia